JavaScript must be enabled in order for you to use the Site in standard view. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To use standard view, enable JavaScript by changing your browser options.

| Last Updated: 12/08/2020

Upcoming Event

Past Event

APPEAL OF THE DIRECTOR OF ENVIRONMENT FOR THE DIWALI AWARENESS - 2019

khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtë g©oifia bfh©lhLnth«
 
             Ôghtë g©oif x›bthU tUlK« Ôg xë¤ ÂUehshf jäHf¤Âš bfh©lh¥g£LtU»wJ.  ϤÂUehëš bgçat®fŸ Kjš Á¿at®fŸ tiu g£lhRfis  bto¥gij fhy« fhykhf bjhl®ªJ brŒJtU»‹wd®. 
             Ôghtë g©oifæ‹ nghJ g£lhRfŸ bto¥gjdhš V‰gL« xè khRthš gwitfŸ k‰W« éy§»d§fS¡F ghÂ¥òfŸ V‰gl thŒ¥òŸsJ. fh‰W khR V‰gLtjhš M°Jkh k‰W« Ãw Eiupuš Ãu¢Áidfshš gh¡f¥g£l k¡fŸ Áuk¤Â‰F Mshf thŒ¥òŸsJ.  vdnt fh‰W k‰W« xè khR V‰gL¤J« g£lhRfis bto¥gij j鮥ngh«.
 khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtë g©oifia bfh©lhLnth«
 
Ø  gŸëfŸ, kU¤JtkidfŸ, òåj °js§fŸ Kjyhdit mikªJŸs gFÂfëš g£lhRfŸ bto¥gij j鮡f nt©L«.
Ø  éy§FfŸ, gwitfŸ ruzhya§fŸ cŸs gFÂfëš mÂf xè vG¥ò« g£lhRfŸ bto¥gij j鮡fΫ.
Ø  FHªijfŸ g£lhR bto¡F« bghGJ bgçat®fŸ cl‹ ÏU¡FkhW gh®¤J¡bfhŸtJ äfΫ mtÁa«.
Ø  btofis bto¡F« bghGJ mUfhikæš FoirfŸ, vëš Ô¥g‰w¡ Toa  bghU£fŸ cŸs Ïl§fëš bto¥gij¤ j鮡fΫ.
Ø  g£lhR bto¥gj‰F K‹ghf gh¤Âu§fëš j©Ù®, kzš M»at‰iw jahuhf it¤J¡ bfhŸs nt©L«.
 
            Ôghtë éê¥òz®Î brŒÂfis njÁa gRik¥gil k‰W« NHš k‹w§fŸ thæyhf k¡fS¡F khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtëia¡ bfh©lhl nt©Lbkd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.
 
bfh©lhLnth«! bfh©lhLnth«!
r¥jäšyh, ég¤Âšyh, khr‰w Ôghtëia¡ bfh©lhLnth«!
 
                                                                                                                               
                                                                                                                             Ïa¡Fe®
R‰W¢NHš Jiw